Program jednání valné hromady se doplňuje o bod 10

Představenstvo společnosti

CB – MERCURY CENTER, a.s., IČ 271 12 098
se sídlem České Budějovice, Nádražní 1759, PSČ 370 01
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1773
(dále jen „Společnost“)

doplňuje pořad mimořádné valné hromady Společnosti
která se bude konat dne 18.7.2014 v 14:00 hod.
na adrese Václavské nám. 33, 110 00 Praha 1

na žádost Insolvenčního správce dlužníka Petra Touška, JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře ze dne 11.7.2014 takto: 

Program jednání valné hromady se doplňuje o bod 10:

10. Sdělení, jakým způsobem Společnost plní povinnosti uložené ustanovením § 777 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporacích)

Návrh usnesení: Předsedovi představenstva se ukládá svolat valnou hromadu a předložit jí ke schválení návrh stanov přizpůsobené úpravě zákona o obchodních korporacích a to ve lhůtě do 30.9.2014.  

Odůvodnění: S ohledem na skutečnost, že akcionáři dosud nebyli jakkoliv informováni, jakým způsobem budou splněny povinnosti uložené Společnosti zákonem o obchodních korporacích, nebyly valnou hromadou schváleny nové stanovy, které by vyhovovaly ustanovení § 777 odst. 2 ZOK, ani schválení nových stanov není dle uveřejněné pozvánky na pořadu valné hromady svolané na 18.7.2014, ačkoliv zákonná lhůta pro přizpůsobení stanov zákonu o obchodních korporacích již marně uplynula, považuji za nezbytné tuto otázku vyjasnit a zařadit shora uvedený bod na program jednání valné hromady.

V Praze dne 14. 7. 2014

Představenstvo CB-MERCURY CENTER, a.s.