Pozvánka na valnou hromadu

Vážený akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s., která se koná dne 29. dubna 2015 od 10:00 hod v sídle Společnosti.

Pořad jednání:

 1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti;
 2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
 3. Volba členů představenstva Společnosti, a to:
  • Petra Touška, nar. 15.3.1970, trvale bytem Svobody 80, 379 01 Třeboň,
  • JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře, nar. 31.12.1974, trvale bytem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice a
  • Mgr. Martina Kolaříka, nar. 2.9.1982, trvale bytem Pod Zámkem 477/18, 373 71 Rudolfov.
 4. Volba členů dozorčí rady Společnosti, a to
  • Romany Heřmanové, nar. 30.12.1967, trvale bytem Žabovřesky 2, 373 41 Hluboká nad Vltavou;
  • Ing. Petra Hommera, MBA, nar. 13.12.1984, trvale bytem Staroměstská 9, 370 04 České Budějovice;
  • Christiana Stundnera, nar. 17.11.1971, trvale bytem Čakov 31, Čakov 373 84.
 5. Závěr valné hromady Společnosti.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům valné hromady a jejich odůvodnění:

2. Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele
zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů)

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí předsedou valné hromady společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s., pana Mgr. Václava Pechouška, dat. nar. 18.6.1980, bytem Vidovská 254, 370 07 Roudné.

„Valná hromada volí předsedou valné hromady společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s., pana Mgr. Václava Pechouška, dat. nar. 18.6.1980, bytem Vidovská 254, 370 07 Roudné.

Valná hromada volí ověřovateli zápisu z valné hromady společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. pana JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře, nar. 31.12.1974, trvale bytem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice a JUDr. Petra Plavce, nar. 24.8.1977, trvale bytem Třešňová 626, Průhonice.

Valná hromada volí osobou pověřenou sčítáním hlasů na valné hromadě společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. pana Petra Touška, nar. 15.3.1970, trvale bytem Svobody 80, 379 01 Třeboň.“

Odůvodnění:

Povinnost volby orgánů valné hromady vyplývá ze zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a stanov společnosti. Svolavatel valné hromady považuje uvedené osoby za vhodné kandidáty.

3. Volba členů představenstva Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem představenstva společnosti CB – MERCURY CENTER, a.s. pana Petra Touška, nar. 15.3.1970, trvale bytem Svobody 80, 379 01 Třeboň.

Valná hromada volí členem představenstva společnosti CB – MERCURY CENTER, a.s. pana JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře, nar. 31.12.1974, trvale bytem Radniční 133/1, 370 01 České Budějovice.

Valná hromada volí členem představenstva společnosti CB – MERCURY CENTER, a.s. pana Mgr. Martina Kolaříka, nar. 2.9.1982, trvale bytem Pod Zámkem 477/18, 373 71 Rudolfov.“

Odůvodnění:

Společnost CB – MERCURY CENTER, a.s. nemá v současné době funkční statutární orgán, tj. představenstvo, jelikož představenstvo společnosti nemá žádného člena, neboť členství ve statutárním orgánu zaniklo jednotlivým členům představenstva buď uplynutím funkčního období, nebo z jiných zákonem stanovených důvodů. Je tedy třeba obnovit činnost statutárního orgánu a to zvolením jeho členů.

4. Volba členů dozorčí rady Společnosti

Návrh usnesení:

„Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CB – MERCURY CENTER, a.s. paní Romany Heřmanové, nar. 30.12.1967, trvale bytem Žabovřesky 2, 373 41 Hluboká nad Vltavou.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CB – MERCURY CENTER, a.s. pana Ing. Petra Hommera, MBA, nar. 13.12.1984, trvale bytem Staroměstská 9, 370 04 České Budějovice.

Valná hromada volí členem dozorčí rady společnosti CB – MERCURY CENTER, a.s. pana Christiana Stundnera, nar. 17.11.1971, trvale bytem Čakov 31, Čakov 373 84.“

Odůvodnění:

Společnost CB – MERCURY CENTER, a.s. nemá v současné době funkční dozorčí radu, jelikož dozorčí rada Společnosti nemá žádného člena. Členství v tomto orgánu zaniklo jednotlivým členům dozorčí rady ze zákonem stanovených důvodů. Je tedy třeba obnovit činnost dozorčí rady a to zvolením jejích členů.

Stanovisko svolavatele valné hromady (opatrovníka Společnosti):

Usnesením krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 12. 2014, č.j. 13 Cm 1084/2014-90, které se stalo vykonatelným dne 7. 1. 2015, byl opatrovníkem společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s., IČ 27112098 jmenován Mgr. Václav Pechoušek, advokát, ev.č. ČAK 12181, se sídlem České Budějovice, Krajinská 44/10, PSČ 370 01.

K osobám navrhovaným do představenstva zjistil opatrovník následující:
Pan Toušek byl v minulosti členem představenstva Společnosti, a to dokonce jeho předsedou. Lze se tedy domnívat, že pan Toušek je podrobně informováním o činnosti společnosti a to jak z důvodu předchozího výkonu funkce v představenstvu společnosti tak z důvodu postavení pana Touška jako akcionáře společnosti. Pan Toušek informoval svolavatele valné hromady, že v současné době je proti němu vedeno insolvenční řízení, kdy na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Pan Toušek prohlásil, že nebyl nikdy v minulosti soudem vyloučen ze statutárního orgánu žádné korporace a úspěšně vykonává funkci statutárního orgánu v několika obchodních korporacích.

Jak je výše uvedeno, pan JUDr. Ing. Miroslav Kořenář je insolvenčním správcem pana Touška a vykonává práva spojená s akciemi pana Touška. Lze se tedy domnívat, že zájmem pana Kořenáře bude ekonomický růst společnosti, který bude znamenat hodnocení spravovaných akcií a udržení či zvětšení majetkové podstaty dlužníka.

Pan Mgr. Martin Kolařík je advokátem zapsaným v seznamu České advokátní komory, který je právním zástupcem JUDr. Ing. Miroslava Kořenáře, u kterého lze mít za to, že má odbornou způsobilost a zájem na efektivním řízení Společnosti.

Akcionář Milan Kožíšek vyjádřil dopisem ze dne 17. března 2015 svůj souhlas s tím, aby v pozvánce na valnou hromadu byly do navrhovaných funkcí uvedeny osoby, které navrhuje JUDr. Ing Miroslav Kořenář s tím, že se k nim v předstihu vyjádří.

K osobám navrhovaným do dozorčí rady uvádí opatrovník následující:
Paní Romana Heřmanová a pan Ing. Petr Hommer jsou zaměstnanci Společnosti pracující v ekonomickém oddělení. Pan Christian Stundner je rovněž zaměstnancem Společnosti vykonávajícím práci Center and marketing managera. Tyto osoby jsou do dozorčí rady navrhovány z důvodu jejich dobré znalosti hospodaření Společnosti a možnosti efektivně vykonávat funkci dozorčího orgánu Společnosti.

V Českých Budějovicích, dne 25. března 2015

Václav Pechoušek, opatrovník společnosti

Dokument ke stažení zde.