Pozvánka na řádnou valnou hromadu

Vážený akcionáři, dovolujeme si Vás touto cestou pozvat na řádnou valnou hromadu společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s., která se koná dne 30. června 2015 od 10:00 hod v sídle Společnosti.

POŘAD JEDNÁNÍ:

 • Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti valné hromady Společnosti;
 • Volba orgánů valné hromady Společnosti (předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele
 • zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů);
 • Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 a rozhodnutí o
 • Rozdělení zisku;
 • Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 a rozhodnutí o
 • rozdělení zisku;
 • Zpráva opatrovníka o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku, jako
 • součást výroční zprávy za rok 2014, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;
 • Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014;
 • Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2014;
 • Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2015;
 • Závěr valné hromady Společnosti.

NÁVRHY USNESENÍ K JEDNOTLIVÝM BODŮM VALNÉ HROMADY A JEJICH ODŮVODNĚNÍ:

K bodu 3.: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2012 a rozhodnutí o rozdělení zisku;

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. k 31.12.2012 ve znění, v jakém je založena do sbírky listin obchodního rejstříku (sp.zn. B 1773 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích) a rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2012 vykázaného v této účetní závěrce tak, že tento zisk společnosti se nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že valná hromada společnosti dosud platně neschválila účetní závěrku za účetní období roku 2012 ani platně nerozhodla o rozdělení zisku vykázaného vtéto účetní závěrce,

předkládá opatrovník návrh na schválení účetní závěrky valné hromadě k rozhodnutí znovu. Účetní závěrka je v plném znění založena ve sbírce listin obchodního rejstříku.

K bodu 4.: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2013 a rozhodnutí o rozdělení zisku;

Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. k 31.12.2013 ve znění, v jakém je založena do sbírky listin obchodního rejstříku (sp.zn. B 1773 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích) a rozhoduje o rozdělení zisku společnosti za rok 2013 vykázaného v této účetní závěrce tak, že tento zisk společnosti se nerozděluje a převádí se na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Vzhledem k tomu, že valná hromada společnosti dosud platně neschválila účetní závěrku za účetní období roku 2013 ani platně nerozhodla o rozdělení zisku vykázaného vtéto účetní závěrce, předkládá opatrovník návrh na schválení účetní závěrky valné hromadě k rozhodnutí znovu. Účetní závěrka je v plném znění založena ve sbírce listin obchodního rejstříku.

K bodu 5.: Zpráva opatrovníka o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku jako součást výroční zprávy za rok 2014, včetně zprávy o vztazích mezi propojenými osobami;

Opatrovník předkládá akcionářům zprávu o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku. Tato zpráva je součástí výroční zprávy za rok 2014. K výroční zprávě je také připojena zpráva o vztazích mezi propojenými osobami. Na valné hromadě budou předneseny závěry z této zprávy. O tomto bodu se hlasování nepředpokládá. Úplné znění výroční zprávy 2014 je k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti a bude akcionářům k dispozici na valné hromadě.

K bodu 6.: Schválení řádné účetní závěrky Společnosti za účetní období roku 2014; Návrh usnesení:

Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. k 31.12.2014 ověřenou auditorem, která byla předložena opatrovníkem společnosti.

Odůvodnění:

Společnost je podle zákona o účetnictví povinna sestavovat účetní závěrku a podle zákona o obchodních korporacích a stanov společnosti ji statutární orgán předkládá ke schválení valné hromadě. Předložená účetní závěrka byla ověřena auditorem a je doporučena ke schválení.

Úplné znění účetní závěrky za rok 2014 je k dispozici v sídle Společnosti a na webových stránkách Společnosti.

K bodu 7.: Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2014;

Návrh usnesení:

Valná hromada rozhoduje o rozdělení zisku společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. vykázaného v účetní závěrce této společnosti za účetní období 2014 tak, že tento zisk společnosti se nerozděluje a převádí se v plném rozsahu na účet nerozděleného zisku minulých let.

Odůvodnění:

Rozhodnutí o rozdělení zisku náleží dle příslušných ustanovení zákona o obchodních korporacích do působnosti valné hromady. Opatrovník navrhuje, aby Společnost nerozdělovala zisk mezi akcionáře a převedla jej na účet nerozděleného zisku minulých let. Vzhledem k tomu že Společnost je povinna splácet vysoký úvěr vůči společnosti Česká spořitelna, a.s. ze smlouvy o úvěru č. 2862/05/LCD, je potřeba, aby Společnost zůstala kapitálově silná. Rozdělení zisku mezi akcionáře z uvedeného důvodu nedoporučuje.

K bodu 8.: Určení auditora k ověření účetní závěrky Společnosti pro rok 2015;

Návrh usnesení:

Valná hromada určuje auditorem k provedení povinného auditu účetní závěrky za účetní období roku 2015 společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, IČ: 64052907.

Odůvodnění:

Podle zákona o auditorech určuje auditora k ověření účetní závěrky valná hromada Společnosti. Opatrovník navrhuje, aby valná hromada určila k provedením auditu společnost 22HLAV s.r.o., se sídlem Ústí nad Labem, Všebořická 82/2, PSČ 40001, IČ: 64052907, která již ověřovala účetní závěrku Společnosti za účetní období roku 2014.

V Českých Budějovicích, dne 29. května 2015

Václav Pechoušek Opatrovník společnosti 

Dokument ke stažení zde

Účetní závěrka

Výroční zpráva