Oznámení protinávrhu akcionáře a stanoviska opatrovníka k němu

Vážený akcionáři, tímto Vám oznamujeme, že dne 24.4.2015 byl společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. doručen protinávrh pana Milana Kožíška, k bodu 3. programu valné hromady svolané na den 29.4.2015 – volba členů představenstva společnosti CB-MERCURY CENTER, a.s. a k bodu 4. programu valné hromady svolané na den 29.4.2015 – volba členů dozorčí rady společnosti CB - MERCURY CENTER, a.s. a dále návrh na doplnění nového bodu valné hromady – „Zpráva opatrovníka o stavu společnosti“. Znění celého protinávrhu a návrhu na doplnění, včetně odůvodnění, je uvedeno v příloze k tomuto oznámení.

Stanovisko opatrovníka k osobám navrženým panem Milanem Kožíškem do představenstva Společnosti (protinávrh k bodu 3. programu valné hromady svolané na den 29.4.2015):

K osobě pana Ing. Jiřího Macešky:

Osoba Ing. Jiřího Macešky je stručně představena v odůvodnění protinávrhu pana Milana Kožíška, ke kterému je přiložen i jeho životopis. Vzhledem k tomu, že navrhovanou osobu opatrovník nezná, nemůže podat podrobnější stanovisko k tomuto návrhu.

K osobě pana Ing. Milana Sedláka, MBA:

Osoba Ing. Milana Sedláka, MBA je stručně představena v odůvodnění protinávrhu pana Milana Kožíška, ke kterému je přiložen i životopis pana Sedláka. Z dostupných informací je opatrovníkovi známo, že panu Sedlákovi, resp. společnosti LONG PLUTO DEVELOPMENT, s.r.o., jejímž jednatelem a jediným společníkem je pan Sedlák, společnost CB-MERCURY CENTER, a.s. skutečně vyplácela pravidelné měsíční platby za poradenskou činnost. Po přezkoumání dokumentů a korespondence Společnosti nebyly nalezeny žádné výstupy o poskytovaných poradenských službách. To vyvolalo pochybnosti o tom, zda skutečně byly služby touto společností poskytovány, popř. zda odpovídají odměně, která byla této společnosti pravidelně vyplácena. Společnost LONG PLUTO DEVELOPMENT, s.r.o. byla proto vyzvána, aby uvedla, jaká konkrétní plnění Společnosti poskytovala. Společnost LONG PLUTO DEVELOPMENT, s.r.o. výsledky své práce zaslala dopisem ze dne 23.4.2015. V jakém rozsahu společnost LONG PLUTO DEVELOPMENT, s.r.o. poskytovala společnosti CB-MERCURY CENTER, a.s. poradenské služby a jakou hodnotu tyto služby pro Společnost měly, bude předmětem dalšího šetření. Jinými informacemi důležitými pro rozhodování o tomto návrhu opatrovník nedisponuje.

K osobě pana Zdeňka Syrovátka:

Osoba pana Zdeňka Syrovátka je stručně představena v odůvodnění protinávrhu pana Milana Kožíška. Za působení opatrovníka došlo k rozvázání pracovní poměru pana Syrovátka ke Společnosti z důvodu hrubého porušení právních povinností vztahujících se k jím vykonávané práci, kdy byla zjištěna řada pochybení pana Syrovátka, zejména neuposlechnutí pokynu opatrovníka, neoprávněné a nehospodárné nakládáním s pokladnou Společnosti (bližší podrobnosti k důvodům rozvázání pracovního poměru panu Syrovátkovi je opatrovník připraven přednést na valné hromadě).

Opatrovníkovi je dále známo, že proti panu Zdeňkovi Syrovátkovi (a dalším členům bývalého představenstva – panu Vítězslavovi Grygarovi a panu Milanu Kožíškovi) je v současné době vedeno trestní řízení pro pokus podvodu dle § 209 odst. 1) odst. 5a) trestního zákoníku a porušení povinností při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1) odst. 2a) odst. 3) trestního zákoníku, kterým měla být společnosti CB-MERCURY CENTER, a.s. způsobena škoda nejméně 28.486.553,-Kč. Vyšetřování vede PČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, č.j. KRPC-44673-335/TČ-2013-020080.

V současné době dále probíhá prošetřování některých obchodních vztahů, které uzavřel za Společnost pan Syrovátko (buď z pozice generálního ředitele, nebo člena představenstva) a ze kterých Společnosti mohla vzniknout značná škoda. Jedná se především o obchodní vztahy, jejichž předmětem byla dodávka zboží nebo služeb, za které Společnost vyplácela nepřiměřeně vysoké finanční plnění.

Z uvedeného důvodu má opatrovník za to, že pan Syrovátko není vhodnou osobou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Stanovisko opatrovníka společnosti kosobám navrženým do představenstva Společnosti (protinávrh k bodu 4. programu valné hromady svolané na den 29.4.2015):

K osobě pana Davida Adamce:

Osoba pana Davida Adamce je stručně představena v odůvodnění protinávrhu pana Milana Kožíška. Vzhledem k tomu, že navrhovanou osobu opatrovník nezná, nemůže podat podrobnější stanovisko k tomuto návrhu.

K osobě pana Mgr. Martina Kolaříka:

Vzhledem k tomu, že tuto osobu opatrovník navrhuje do představenstva Společnosti, odkazuje na své stanovisko uvedené v pozvánce na valnou hromadu,

K osobě pana Milana Kožíška:

Jak je uvedeno u osoby pana Syrovátka, i proti panu Kožíškovi je v současné době vedeno trestní řízení pro pokus podvodu dle § 209 odst. 1) odst. 5a) trestního zákoníku a porušení povinností při správě cizího majetku dle § 220 odst. 1) odst. 2a) odst. 3) trestního zákoníku, kterým měla být společnosti CB-MERCURY CENTER, a.s. způsobena škoda nejméně 28.486.553,-Kč. Vyšetřování vede PČR, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor hospodářské kriminality, Služby kriminální policie a vyšetřování, č.j. KRPC-44673-335/TČ-2013-020080.

V současné době dále probíhá prošetřování některých obchodních vztahů, na jejichž uzavření se podílel pan Kožíšek (jako člen představenstva Společnosti) a ze kterých Společnosti mohla vzniknout značná škoda. Jedná se především o obchodní vztahy, jejichž předmětem byla dodávka zboží nebo služeb, za které Společnost vyplácela nepřiměřeně vysoké finanční plnění.

Z uvedeného důvodu má opatrovník za to, že pan Milan Kožíšek není vhodnou osobou do funkce člena dozorčí rady Společnosti.

Stanovisko opatrovníka společnosti k návrhu na doplnění nového bodu na pořad valné hromady svolané na den 29.4.2015 – „Zpráva opatrovníka o stavu společnosti“

Opatrovník navržený bod bere na vědomí. Zprávu s požadovanými informacemi přednese na valné hromadě.

V Českých Budějovicích, dne 27.4.2015

Mgr. Václav Pechoušek Opatrovník společnosti

Příloha: Znění protinávrhu akcionáře Milana Kožíška, ze dne 23.4.2015 včetně odůvodnění